Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Социализъм

Социализъм (С) - от латинското socialis (обществен). Етимологически - обществен РЕД (строй), прилаган за всеки без изключение. За да бъде “РЕД”, нужни са правила (НАУКА)(!), с определена от Маркс МЕРНА СИСТЕМА:
    1. РАБОТНО ВРЕМЕ.
    2. ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА НА ТРУДА.
    3. КВАЛИФИКАЦИЯ
(обществена йерархия).

a

и с ДЕФИНИЦИЯ: разпределение според труда и йерархия според квалификацията за всеки без изключение, което «може да се установи с точността на природните науки». С е “превръщането на държавата в просто управление на производството, преодоляване на класовите антагонизми”. (Развитието на С. от утопия в наука, Енгелс, стр.68).

 

      Социализмът е ПЪРВАТА ФАЗА на комунизма, когато все още хората усъвършенстват и осъзнават своите трудови взаимоотношения. Тук все още трудът не е осъзнат като жизнена необходимост и ПОТРЕБНОСТ. Той все още се регулира от принудата да се трудиш - "който не работи, не трябва да яде". Но когато трудовите отношения стана КРИСТАЛНО ЯСНИ, тогава постепенно тая принуда ще отпадне и хората ще осъзнаят, че най-голямото щастие за един истински човек е да даде нещо от себе си на другите хора, безкористно и безвъзмездно за тяхното развитие. Защото колкото другите са по-развити, толкова тяхната средата ще помага и на твоето развитие. Тогава трудът ще се превърне в най-насъщна ПОТРЕБНОСТ - някой плаща ли ни сега, когато задоволяваме нашата ПОТРЕБНОСТ от сън?

И това ще бъде общество, наречено
КОМУНИЗЪМ


Но докато се стигне до комунизма, хората трябва да ОСЪЗНАЯТ
            трудовите си ОТНОШЕНИЯ в
            математическото ОТНОШЕНИЕ:

        x=a/bкъдето x e СТОЙНОСТТА (не цената...),  a е работното ВРЕМЕ, а b е производителната СИЛА на труда. Както виждаме тук НЯМА НИКАКВА ИДЕОЛОГИЯ, а математика и физика с реални ИЗМЕРИМИ ФИЗИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ - ВРЕМЕ, и  СИЛА
и като прибавим количеството и качеството (квалификация) на хората, при съвременната колосална наука, процесът на осъзнаване (изчисляване) на трудовите (човешки - защото само човек се труди...) отношения, става напълно постижим. Стига да не пречат на тая НАУКА разни измислени комсомолски и партийни секретари, които плещеха лозунги, без да разбират простотата на горното отношение и без да го прилагат...

 

Ето защо социализъм в т.нар. социалистически лагер не е имало. Защото това отношение бе занемарено и ликвидирано, когато Брежнев и Тодор Живков дойдоха на власт. След тяхното ВЪЗЦАРЯВАНЕ обществото започна да се движи на автопилот с измислено, натъкмено според хрумванията на разни партийни деятели прищевки и амбиции нормиране, планиране, цено- и заплато-образуване....

 

Но докато е било спазвано, икономиката се е развивала и

 

България е имала в началото на 70-е години на 20-и век
ВТОРИ РЪСТ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ВЕДНАГА СЛЕД ЯПОНСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО

 

По същото време (след 70-е години на 20-и век), "кой знае защо", светът навлиза в

 

НАЙ-КАТАСТРОФАЛНАТА ХИПЕР-ИНФЛАЦИЯ
в цялата си история! Много просто, тогава социализмът (горното уравнение) престана да съществува като спирачката против ГАНГСТЕРСКАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (анахията в цено- и заплато-образуването).

 

Тази ГАНГСТЕРСКАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА нямаше вече нищо общо с началния капитализъм, изместил феодализма, и с началното си натрупване на капитала, дал мощен подем за развитие на производителните сили.

 

1.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДА

 
едно БУРЖОАЗНО ЮРИДИЧЕСКО ПРАВО
и никога не спазвано от която и да било буржоазна (капиталистическа) страна,
придоби в началото на социализма научен и приложен характер.
Точно с тая цел дойде и се НАЛОЖИ социализмът с
ВЕЛИКАТА ОКТОМВРИЙСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ
и приложи горното буржоазно юридическо право в реалния живот.
Затова СССР и нейните сателити станаха мощна икономическа сила
с най-градивния си икономически и духовен подем в цялата си история...

 

Т.е. социализъм има само тогава, когато се
КОНТРОЛИРА СТОЙНОСТТА,


което изисква контрол над натурите, т.е. материалните измерими величини като работно време,производителна сила, брой производствени единици и потокът на тия количествени показатели от междуотрасловите връзки и всеобщия контрол от това на всички възможни цени в цялата държава. Защото при промяна на производителността на една стока, трябва да се преизчислят цените на абсолютно всички стоки, защото величината на цените не е от значение, а ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ СТОЙНОСТТА НА ВСИЧКИ СТОКИ..

 

Но идва ЦИОНИСТЪТ (евреинът) Хрушчов и "такова майката"
на КОНТРОЛА НА СТОЙНОСТТА


като ликвидира горните правила в ценообразуването СТОЙНОСТНИТЕ и СЕБЕСТОЙНОСТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, като ги заменя само с парични показатели. Т.е. за него няма значение вече стойността, а само величината на печалбата, която може да се формира само чрез КРАЖБА НА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ от труда на трудовите хора чрез лишаването им от СВОБОДАТА ДА УЧАСТВАТ КАКТО ВЪВ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТАКА И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО.

 

Това ПОКУШЕНИЕ срещу социализма и СССР никак не е минало мирно. Много от бунтуващите се срещу това предателство на Никитенката са били РАЗСТРЕЛЯНИ, имало е мачкане с танкове и много ДЕЦА, станали свидетели на тия зверства, загинали.

 

Вижте долното видео и особено след 8-мата минута.,
където коментаторът говори именно за унищожение на
великата съзнателност - контролът на стойността:

 

 

Т.е. умишленият национален предател на СССР Никита Хрушчов
върна капитализма, но понеже нямаше как да го направи
още тогава частен, го направи ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ.

 

Но следващите злодеи Горби Лигльото и Елци Пияндето
направиха и следващата стъпка - приватизацията,
т.е. сриване на СССР към ЧАСТНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ.


А в България ПРОПАГАНДАТА ПРОМИВАШЕ МОЗЪЦИ:

 

И "резултатите" от това световно злодейство бяха ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ ОТКРАДНАТИ ОТ РУСИЯ както от нейното производство, така и от нейните природни богатства, които трилиони станаха собственост на ционистите-банкери, а "трохите" останаха за руските олигарси, за да поддържат грабежа.

У нас стана абсолютно същото с някои местни живковистки нюанси по отношение на връщането на капитализма като ДЪРЖАВЕН, а когато свалиха Правешкия Каскет, чрез чието невежество стана възможно това (той си призна публично, че евреите в ЦК са го подвеждали и накрая свалили) тогава стана и УЧАСТНЯВАНЕТО на нашенския държавен капитализъм у нас, т.е. приватизацията.


 

 

2.
Но това не беше достатъчно!
ВТОРОТО УСЛОВИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СОЦИАЛИЗМА,
ЙЕРАРХИЯТА СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ,

НИКОГА не беше осъществено.
Както добре знаем, разни посредствени партийни и комсомолски секретари
си назначаваха свои хора и бавно и полека изградиха своя
МАФИЯ,
която лапаше и се облажваше от властта дори без да краде,
понеже ПРИВИЛЕГИИТЕ бяха достатъчни за охолен живот и
която се легитимира като "собственици" и "частници" след 10-и ноември 1989-а.

 

Това не беше ВРЪЩАНЕ към капитализма, защото много слабо се образуваше капитал, който идва от ограбването на труда чрез принадената стойност, а се направо се ПРИСВОЯВАХА (КРАДЯХА), разграбваха, подаряваха на ционистите и унищожаваха производствени мощности...

 

Ето защо да се говори, че социализмът се е провалил, е пълно безумие! Той беше ликвидиран от невежество и/или целенасочено и с това се срина държавата, а не социализмът, защото той не бе приложен на практика. Беше унищожен много преди 1989-а. Още от началото на Хрушчовото владичество и от Живковото, което копираше мо-та-мо всичко от Големия брат.

 

Само за разлика от умишления предател Хрушчов,  Тодор Живков го правеше от невежество, но държеше за правилното РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата, грижеше се, колкото можеше, за народа, но след като бе сринат без да разбере ФУНДАМЕНТА НА СОЦИАЛИЗМА:

 

СТОЙНОСТНОТО ЦЕООБРАЗУВАНЕ
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА
,

 

той нямаше какво друго да направи, освен да сдаде властта, защото не знаеше какво да направи в ценообразуването и разчиташе само на политиканстването и декретите, които при сринат фундамент, нямаше как да работят.

 

То социализъм нямаше като ПЪРВА фаза на комунизма, а какво да кажем за комунизма, който никога не е съществувал и в най-примитивна форма. Затова фразата "комунизмът си отиде" или "крахът на комунизма", е плод на болни или предателски мозъци.

 

Ето, дори други чужди автори изследваха тоя световен проблем
за ПРЕДАТЕЛСТВОТО на държавните олигарси преди 1989-а г.

 

 

НО СОЦИАЛИЗМЪТ Е ЖИВ.


Той се е прилагал, прилага се и сега.
ТОЙ ИМА И СВОЕТО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ
в лицето на


НОБЕЛОВИЯ ЛАУРЕАТ ЗА ИКОНОМИКА
ЛЕГЕНДАРНИЯТ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИЕВ,


за когото (УЖ ) "социалистическата" власт
ПАЗЕШЕ ГРОБНО МЪЛЧАНИЕ...


Разпределението според труда и йерархията според способностите
сега е стигнало своето СЪВЪРШЕНСТВО, особено в крупните западни предприятия,
като изключим собствениците, които си печелят,
без дори да знаят къде се намира "собственото" им предприятие...
 

 

РОДИНАТА, КОЯТО ИЗГУБИХМЕ

 


СОЦИАЛИЗМЪТ НЕ САМО Е ЖИВ,
НО ТОЙ Е КОДИФИЦИРАН и В МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР,
УСТАВА НА ООН:

(виж по-долу)

     

 

     

a
Международна харта за правата на човека (МХПЧ)
a

изисква същото чрез подточка “i” и “c” от икономическите права, член 7: «еднакво възнаграждение за равностойна работа БЕЗ НИКАКВО РАЗЛИЧИЕ ...и за равен труд - равна заплата», и йерархия според «СТАРШИНСТВО и КОМПЕТЕНТНОСТ».

Христос: «С каквато МАРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ». «По плодовете (труда) им ще ги познаете
Левски: «Изпитвам човека в работа.
»
Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде
   
Следователно,
световните икономически отношения според устава на ООН, МХПЧ и Христос трябва да бъдат СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ !!! Да, амa не! Всички управляващи (милиардерите) и техните марионетки (политиците) тъпчат международните закони, които сами са подписали… А масмедиите мълчат като риби!…
 

НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ НА КОМУНИЗМА
 

Авторско право © BGL-BIiz.com & Уеб дизайн & Авторът
 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук: