Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Време е вече да преминем от
ЛЕНЕЙНО и ПЛОСКО-НЕСВЪРЗАНО
към
ПРОСТРАНСТВЕНО-ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ

     

 

...АЛЛАХ изпраща примери за ДОБРОТО Си СЛОВО.
То е като ДЪРВО
, ...
(Коранът, сура 14 (Ибрахим), ает 24)

      Понятие - както руското "понял" - разбрал, осмислил, осъзнал съдържанието (количество, качество) на обекта (ВЪЗЕЛА) и неговата логика, т.е. неговите връзки, причини (4) и следствия (1,2,3), мястото му в причино-следствената система (Дървото-Битие),  неговите  род, вид, клас и т.н.
   
Ако понятието не е дефинирано (без горните параметри), мисленето става нелогично, т.е. без връзки със следствията (решенията) и без "ВРЪЗКА с ГЛАВНИЯ МОЗЪК" (ПЪРВОПРИЧИНИТЕ - БОГА). Т.е. появява се Проблем - т.е. несвързана мисъл (грешни връзки), недефинирано или грешно понятие (система от понятия) и като следствие грешни решения и реализации. Разлика между исканото и действителното състояние - мисълта или действието не се свързва с обективни причини и следствия. Логика = Връзка (комуникация, комунизъм) !!!
За да се реши един проблем, той трябва първо да се дефинира.

    ПРИЧИНИ за ГРЕШНИ ДЕФИНИЦИИ
< ПЛОСКО-НЕСВЪРЗАНО (политическо) МИСЛЕНЕ

КРЪГОВЕТЕ изобразяват ПЛОСЪК (безсъдържателен) АБСТРАКТЕН ОБХВАТ на ПОНЯТИЯ. На първата рисунка ПОКРИВАНЕТО на понятията е ИЛЮЗОРНО. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА (долу) е друга. ПОНЯТИЯТА НЯМАТ НИЩО ОБЩО ПОМЕЖДУ СИ. Т.е. мисленето зависи от ГЛЕДНАТА ТОЧКА - малко да се измести - пълно ОБЪРКВАНЕ между общо, необщо и частно. Такова е "мисленето" на политиците - те винаги противопоставят своята ПЛОСКА проекция (горе), т.е. своите лишени от смисъл (плоски) понятия срещу истината (долу). И народът ВЯРВА, без да  се замисля за съдържанието (обема) на понятията и още по-малко за мястото им в пространството и времето.

   Но Понятията имат и
< ОБЕМ и ВРЪЗКИ
с други понятия (причини и следствия) в реално пространство,
гледна точка и развитие във времето.

    < На рисунката е изобразено СЛОЖНО ПОНЯТИЕ , съставено от едно главно и четири съставни (от две гледни точки)... Не съществуват понятия без обем, без съдържание, без връзки (причини (-) и следствия (+)), без разположение в конкретно пространство, без развитие във времето, без посока. Без тях действителността винаги ще бъде илюзорна. Хората сами "ИЗБИРАТ" своите ИЛЮЗИИ: лъжата "комунизмът си отиде" унищожи действителните връзки от преди 1989 г.: пълна заетост, нула престъпност, задоволени био-потребности, отлични и безплатни образователна и здравна системи; развитие на изкуствата, науката и спорта на световно ниво; втори ръст на производство в света (по ООН) след Япония за 1972 г... Да, политическата система преди 1989 г. беше гнила. Тези резултати идват по инерция още от 50-те години. Но неграмотният Т. Живков дойде на власт и изврати социализма... А сега сме в пълна катастрофа... Защото неграмотните политици наложиха  последствия (плоски несвързани понятия), които илюзорно покриват комунизма и демокрацията, т.е. нямат нищо общо с тях: тоталитаризъм, бюрокрация, корупция, команден подход...

ВЪПРОСИ на пространствения модел за понятие:
Цели: кому, колко, какво -  обект на въздействие; бъдеще; следствия; продукти от труда и от природата.
Кой - изпълнител (субект, агент); настояще.
С какво, как, с кого -
инструменти, средства, методи,  изпълнение (връзки).
Защо - ПРИЧИНИ.

Развитие на Понятията
(етимология)

Заговорù, за да те видя.
(Сократ)

Политическото омърсяване на понятията като емоцианално, а не логическо въздействие върху масите, води до фалшификация на истината, до грешни решения. Длъжни сме да правим разлика между естественото обогатяване на понятията и техните политически фалшификации. Ето образуването на производни (естествено развитие) на понятието ЕЗИК,
което първоначално обозначавало съдържанието НАРОД. Осмисляйки събирателното понятие НАРОД [обозначено с думите ЯНЗЫК (ЯЗЫК)], за нашите предци възниква необходимост да определят обхвата му, т.е кое ИМЕННО събира, определя масата като народ. И това е общото средство за комуникация - СЛОВОТО, ЕЗИКЪТ, възникнали от общия начин на живот, труд, обмяна на ценности и осъзнаване на битието. Така възнква названието НАРОД и се отделя от новите понятия ЕЗИК, ГЛАС, СЛОВО :

ФОРМИРАНЕТО на ПОНЯТИЯТА СЛЕДВА ФОРМИРАНЕТО на БИТИЕТО

ЯНЗЫК (ЯЗЫК)
една дума, първоначално
обозначаваща
едновременно три понятия
>

 

  >  ЕЗИК
  
>  ГЛАС
  >  НАРОД
а

Възникването на нови думи обозначава все по-частни признаци от някое общо понятие (НАРОД с първоначална дума ЯЗЫК) и става НАГОРЕ по "Дървото". А ОСЪЗНАВАНЕТО (духовното развитие) на понятията (тяхното СВЪРЗВАНЕ в ЕДИНСТВО) става НАДОЛУ по "Дървото" :

1. ОСЪЗНАВАНЕ на връзките и общото развитие на словото (жълта елипса).
2. ОТКРИТИЯ на нови, основни, по-долни природни връзки от "Дървото" (Битието и Съзнанието)
(червена елипса).
3. ТВОРЧЕСТВО - извън червения кръг (където за мнозинството е "тъмно", "черно" за съзнанието), т.е. извън рамките на сегашното обществено съзнание. Т.е.

Развитието на РЕЧТА е МАТЕРИАЛЕН ПРОЦЕС h(+)
Развитието на ПОНЯТИЯТА е ДУХОВЕН ПРОЦЕС i(-)

СЛОВОТО е и материален, и духовен процес. Когато то няма съдържание, няма осъзнати (дефинирани) понятия, то е плоско-несвързано.
Понятията, обозначени с точни думи, имат ОБРАТНО (ФОРМИРАЩО) ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху народа.
Политиците нямат духовно развитие, а изключително материално с океани от празнословия, лишени от връзки и от понятия. Затова изплуват като мръсна пяна по течението и разлагат обществото...

След дефиниране всяко понятие има няколко фундаментални значения:
    1. СЪД
- съдържание - обем, количество, съставни части, елементи.
    2. ИНСТРУМЕНТ - чрез понятието нещо става (изработка, свързване, трансфер).
    3. МЯСТО в системата.
    4. МЯРКА (мяра) - за количество, качество, време, справедливост... :

Комунизъм

>

 

 

1. СЪД - съдържа съюз от свободни хора с кристално ясни трудови (човешки) отношения, както в производството, така и в разпределението.
2. ИНСТРУМЕНТ
за научна (съзнателна, творческа) хармония на Човек, Общество и Космос, т.е. за щастливи хора...
3. МЯСТО.
В началото комунизмът като наука изследва обществените (производствените, материалните) отношения като основни. Но понятието се разви като УНИВЕРСАЛНО според произхода си (общ, всеобщ) и засяга конкретната личност (космо-съобразен живот), т.е. комунизм е цялото хармонично ДЪРВО на живота и на познаване доброто и злото.
    
Нашето откритие
: 500 000 години преди да има понятие комунизъм вече е съществувала дума, обозначаваща същото понятие (синоним) - ЙОГА.
4.
МЯРКА
(мяра) за духовно развитие на Човек и Общество и за тяхната съзнателност, хармония и съвършенство.

Историческо РАЗВИТИЕ на МИСЛЕНЕТО
според обществения строй
.
Марксизмът е центристка, а не лява идеология!

Главна страница / Йога - НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА

Авторско право © BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът