Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КОНКУРЕНЦИЯ
 
или
 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКО  СЪРЕВНОВАНИЕ

     

 

     

 

 
 

Властта на Живков (Брежнев) изврати Социалистическото Съревнование (СС) в средство за компенсиране на щети от некадърното си управление. Заради “лошия Иван” сегашните демократи насъскаха народа против “свети Иван”, т.е. заради извращенията хората намразиха СС, без да го разбират. Така хората намразиха и Ленин, който пръв дефинира СС като споделени технологии, взаимопомощ и сътрудничество между хора с общ (комунистически) път на развитие. И в английския език има равнозначно на СС понятие - compеtition (компетишън - компетентен), т.е. съревнование (състезание, мач, феър плей) чрез компетентности, способности, а не чрез различна въоръженост (технологизираност).

 

Политиците постоянно ни тъпчат ушите (и “законите”) с думата конкуренция (con’currency), и нищо за competition (съревнование). Защото високите технологии са власт (икономическа > политическа) - с по-малко труд да получаваш повече! Затова всеки бизнесмен, първи докопал нова, по-производителна технология, я обгражда със зидове от секретност. Затова големите откриватели често ги ликвидират - те пречат на утвърдени производители, и от там на властта (марионетка на такива производители). Законът за Защита на Конкуренцията (ЗЗК) = Закон за ЗАЩИТА на ВЛАСТТА - нищо повече. Единственият прогрес, който защитава ЗЗК, е защита прогреса на печалбата за собственика на технологията. Защита на неравния старт (между автомобилист и пешеходец, между собственик и безимотен). А СС изисква споделени технологии (и собственост):

 

Ако имаш две ризи, дай на ближния едната. (Христос),

 

т.е. равен старт, нормална йерархия според труда, способностите, работното време, а не според притежанието и парите. Ето защо ЗЗК (конкуренцията, капитализмът) са антихристиянски, нечовешки образувания. Маркс казва за Комунизма:

 

...за такова общество най-подходяща религиозна форма е християнството... ("Капиталът", стр.89)

 

Латинското con-curo означава добре да се погрижиш, а con-curator - съуправител, съопекун, т.е. споделено, равноправно трудово участие в някаква работа. Concurso - пътешестваш напред-назад, изследваш, ту първи - ту втори, финишираш. До тук тези думи означават благороден личен и обществено полезен труд. Но битието, формирало понятията, освен благородство е имало и коварство, защото се появява concursus, което освен съдействие, помощ, взаимно търсене започва да означава и ... стълкновение, среща, нападение, атака, сражение, нападки, съперничество! Думи, отразяващи северноамериканската действителност!

Затова думата con’currency (в речника с американски произход, заемка от латинската concursus), започва да отразява капиталистическите противоречия и стълкновения - променя се от concur - съгласявам се, съвпадам с позицията на по-силния, въоръжения, с което се подразбира подчиненост, безропотност, робство, в concurrent - едновременен, съгласен, ПОДЧИНЕН(!!!), (заробен). Ето защо капиталистическите агитатори не обелват и дума за compete - състезавам се; нито за competitive - който обича да се съревновава; нито за competition - надпреварване, съревнование, конкурс, феър плей с равен старт!!!

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторите