Главна страница
за Галактико-Интеграция и НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ВИДОВЕ УПРАЖНЕНИЯ
за развитие на Човека
и за БЕЗСМЪРТИЕ

У човека ВСИЧКО трябва да бъде прекрасно!
(Антон Павлович Чехов)

Гравитационно (материално, нискочестотно) развитие.
След Големия взрив

(
+)


Духовно (енергийно, свръхвисокочестотно) развитие.
Преди Големия взрив

(-)
 

следствия
киселинно - pH+
   1   2   3
(+)

  4 .(-)
алкално
- pCO-
причини

1. Физическо (телесно) развитие.
2. Умствено развитие.
3. Душевно развитие.
4. Духовно развитие.

1, 2, 3, 4, (заедно)
Раз-Ум-ствено (интелектуално) развитие
< Хоризонтална линия:
Зона на трансформации на енергиите и съзнанието, преход между световете.

Енергиите на клетката се
излъчват от вътре на вън. Тя е поляризирана с (+) отвън и с
(-) отвътре.


 
Свойства на pH+:
задържа излъчването на вещества и енергии от клетката - напомпва клетките с енергия (като топка) - ТВЪРДОСТ, СИЛА, ИНЕРТНОСТ
. Но и ЗАДРЪСТВАНЕ (самоотравяне) !!!
Свойства на pCO-:
освобождава излъчването на вещества и енергии от клетката - РАЗХЛАБВАНЕ, СЛАБОСТ, ГЪВКАВОСТ. Но и ИЗЧИСТВАНЕ !!!
     

 

    pH+ и pCO- трябва да са в баланс (както на първата схема). Но за такъв баланс никой не мисли. pH+ постига сила и твърдост при работа, спорт и умствената дейност. Затова хората за по-лесно използват киселино-образуващи храни и стимуланти. Така те се отучват от отделителните процеси (pCO-) и бавно, но сигурно се задръстват и самоотравят. На практика целият процес (-) липсва. Т.е. векторът надолу постепенно се свива и изчезва, от което структурите тяло, ум и душа се РАЗДЕЛЯТ, т.е. СМЪРТ:

    Отначало такова разделяне (дегенерация) става между отделни клетки, после между отделни структури, органи, системи и накрая в целия организъм. Ето защо дисбалансът между (+) и (-) води до преждевременно "пенсиониране" на спортистите и въобще на всички хора. Затова е необходима ХАРМОНИЧНА

ТРЕНИРОВКА на ПОДСИСТЕМИТЕ

Организъм - Система 1
Физическо тяло 1
Ум (Разум) 2
Душа 3
Духовно развитие 4

2  Под-система - Физическо тяло (свойства)
1  Бързина.
2  Сила.
3  Издръжливост.

4  Гъвкавост (СЛАБОСТ) (ДУХОВНОСТ)


Гравитационно развитие та структури 1, 2, 3
сила, бързина, издръжливост
реактивност, експлозивност
динамични физически упражнения


Разход на кислород:
(+) недостиг <<< О2 >>> излишък (-)


Духовно развитие (структури 4)
разтягане, гъвкавост, пластичност, слабост, търпеливост, разсъдливост, медитация, концентрация, сомати
статични упражнения (асани, тай-чи)


Задържане на дишането:
при крайно издишване а)
при крайно вдишване б)
в покой в)
в движение г)

(+) недостиг <<< О2 >>> излишък (-)
 <<< единство >>>
между дишане и мисъл


Бързо дишане:
а) коремно (с диафрагмата)
б) с гръдния кош
в) горно (ключично)
г) комбинирано (преливащо)

ВОЛЕВИЯT  КОНТРОЛ
на физическите, умствените и психическите процеси чрез дишането:

            1. Вдишване - развива процесите на асимилация, поемане, усвояване.
           
2. Задържане.
                а) с пълни дробове (максимум) - развива способността за концентрация на енергията. Прицелване.
                б) с празни дробове (максимум) - развива процесите на дисимилация (унищожение, изгаряне) на вредностите и излишествата.
           
3. Издишване - развива способността за ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на енергиите и веществата посредством УМа.

прозяване, протягане, настръхване

рефлекси:
(+) недостиг <<< О2 >>> излишък (-)

кихане, кашляне, изпотяване

задържане (+)
(аферентни пътища) отвън - навътре
усвояване, зареждане, изграждане
пирамидни пътища

<<< нервна регулация >>>

(-) отделяне, секреция, елиминация
отвътре - навън (еферентни пътища)
разпределение, разреждане, очистване
екстрапирамидни пътища

    Йога означава хармонично ЕДИНСТВО между (+) и (-), тяхното хармонично СВЪРЗВАНЕ и ТРАНСФОРМИРАНЕ, единство и борба на противоположностите (диалектически материализъм). Ако има единство на физическите структури, имаме ХАТА йога (от "ха" -вдишване и "тха" - издишване), т.е. единство на структурите чрез дишането.
    Раджа йога обхваща отношението, единството на още по-общите структури - материалната личност
(+) и всеобщата духовност, Бога (-).
Интегрирането на повече функции и преодоляването на други е йога на по-висока степен. Например единството на концентрация на мисълта, дишане, асани и физически у-я >>> Йога-МУДРА. Още по-висока степен е интегрирането (преодоляването, елиминирането, липсатта) на мисъл, дишане, движение, хранене..., наречено
Раджа
-Йога (различни видове Медитации и Самадхи).
Има йоги от най-висшите степени, които правят едно дишане за 24 часа, други издържат циментирани няколко месеца под земята...

        Всички процеси 1, 2, и 3 (+) са анаеробни процеси (Повечето учени смятат издръжливостта за аеробен процес, защото при него за енергията в клетките се използва О2, за разлика от силата и бързината (креатин- и аденозин-фосфати). Но ние ги разглеждаме като анаеробни, защото окисляването изостава от движението, т.е. в недостиг на О2. A тренирането на гъвкавостта става без разход на енергия. При него окисляването изпреварва движението, т.е. в излишък на О2.)

В съвременния спорт (западния) никой не развива духовността на физическото тяло (развитие на способността на физическото тяло да използва все по-високочестотни енергии вместо химическата енергия). Т.е. никой не обръща внимание на гъвкавостта. Никой не тренира ... (!) СЛАБОСТ !!! А това е състояние, което също трябва да се тренира. То дава свръх-способности, конкуриращи физическите (левитация, телепортация, ясновидство...). За йогите и бойните изкуства (истинските) основна цел е духовното развитие на всички системи. Тяхната хармония е по подобие на МАХАЛОТО:

Когато тренираме духовно развитие (отклонение към (-)), следващото отклонение обратно към физическото развитие (1 (+)) ще стане по инерция, т.е. без усилие. Ето защо чрез духовното развитие косвено се тренира и физическото развитие без колосалните мъчения и опасности на съвременния спорт. Чрез духовно развитие (-) индиректно се тренира и умственото, и психическото развитие (2 и 3 (+)) също чрез инерцията на "махалото" в обратна посока (+). Защото единият (долният) вектор (4) духовното развитие (-) се трансформира нагоре през свързващата точка (чакрите) едновременно и в трите вектора  (1, 2, 3 (+)):

     1   2   3  (+)

4 .(-)


В съвременния западен спорт просто няма махало в БАЛАНС
. Развитието БЛЪСКА само в едната посока - в (+). Има само ЕДИН ПОЛЮС (?), т.е. НЕУСТОЙЧИВОСТ, ДИСБАЛАНС, ДИСХАРМОНИЯ, ИЗКРИВЯВАНЕ към (+), към материалното, към комерсиалното, ... Накратко -спортът, какъвто е сега, ИЗКРИВЯВА, т.е. ОСАКАТЯВА личността... Ето защо всички западни спортисти се "пенсионират" (средно) на 30 годишна възраст, а  в йога и кунг-фу - на столетия, а някои достигат  и БЕЗСМЪРТИЕ...

Недостатъци на Официалната Медицина и Спорта
(различия между нашата и официалната система за развитие)

    1. Официалната медицина и спортът (ОМ и С) се развиват погрешно, защото разглеждат организма като затворена химическа машина без развитие и без никаква енергийна връзка с Природата (Космоса) и с другите живи същества. Те приемат, че енергията за организма идва единствено и само от храната (химията) и от никъде другаде.
   
    * Ние за първи път доказваме наличие на честоти милиони и милиарди пъти по-бързи от светлината и как организмът ги използва за своето развитие.

    2. Според ОМ и С няма никаква връзка между киселинност (pH+) и алкалност (pСО-) и тяхното значение за задържането и отделянето на вещества и енергия в/от организма.
   
    * Ние за първи път доказваме, че алкалното и киселинното развитие са изоморфни полюси съответно на материалното (+) и духовното (-) развитие и че развитието на единия полюс е предпоставка за развитието на другия полюс.
   
    * Ние за първи път дефинираме понятията материално (+) и духовно (-) развитие и тяхната трансформация по енергийна скала :

< киселинно развитие       V     алкално развитие >                  
<
материално развитие    V    духовно развитие >                  

 

    3. Всички тренировки при ОМ и С стават само при недостиг на кислород (О2), а тренировки в излишък на О2 липсват. Т.е. липсва баланс в развитието. Това е все едно човек да развива само единия си крак, едната си ръка, едното си ухо, едното си око... Т.е. ОМ и С пренебрегват духовното развитие, т.е. те пренебрегват половината от развитието. Тъй като тази половина е предпоставка за развитието на другата половина, последната се развива също на половна. Затова тя достига своя предел, след което започва деградация.
   
    * Ние за първи път доказваме, че тренировките в недостиг на О2 са материално развитие (+), а тренировките в излишък на О2 - духовно развите (-).
   
    * Ние за първи път доказваме, че единствената наука, която развива организма и в излишък на О2, това е Йога !!! Т.е. спортът е само един малък частен случай на Йога.

   
4. ОМ и С нямат понятие за Дух, Душа и Енергийно тяло и тяхното значение за физическото, душевното, духовното, техническото... развитие. Т.е. ОМ и С не използват тези основни градивни структури и не се интересуват от тях. В резултат: порочни и извратени ценностна система, хранене и начин на живот в противоречие с Библията, Корана, Шериата, Природата и с всички свещени писания въобще.
   
    * Ние за първи път дефинираме с математика и физика понятията Дух, Душа и Енергийно тяло и тяхното значение за всеобщото развитие както на индивида, така и на цялата Цивилизация.
   
    * Върховните техники на Йога са посредством Духа, Душата и Енергийното тяло.
        * Ние за първи път даваме научна методика и Универсална методология за хармонично развитие на всички структури на човешкия организъм, а развитието на обществото е изоморфизъм на човешкото развитие.
   
    * Ние за първи път доказваме, че хармоничното развитие на всички структури е предпоставка за безкрайното развитие на всяка структура. Т.е. хармоничното развитие е предпоставка за безсмъртие...

    5. ОМ и С имат изцяло грешни Йерархически отношения (като система)...
        * Ние за първи път даваме научна (естествена) система според Космическите закони.

    6. ОМ и С могат да постигнат в най-добрия случай максимум 95% от генетическите способности на индивида и никога 100%... Нашата система не само ще надхвърли в пъти 100-те% от генетическите способности, но и развитието ще бъде безкрайно (Безсмъртие)... Т.е. ние развиваме нови генетически способности... Това стандартната официална наука не може да обясни. А нашата Нова Наука не само обяснява, но и дава методика за такова развитие...

Проблеми, които ОМ и С не могат да решат никога
(проблеми, решени от нас)

    1. Травматизъм от втвърдяване на стави и сухожилия.
    2. Ранно пенсиониране.
    3. Развитие на едни структури в ущърб на други структури. Т.е. болни и осакатени индивиди.
    4. Комерсализация и ненормални междуличностни отношения.

Някои спортисти и др. личности, последователи на Йога
(в непълна и в несъвършена степен)

    В спорта: световният шампион по колоездене Руди Алтиг; световият шампион по гмуркане под вода Жак Майол и неговите многобройни ученици; световният шампион по ски Жан-Клод Кили; футболистът Еузебио; треньорът Нилс Лиедхолм; легендарният български футболист Георги Аспарухов (Гунди); футболистът Роберто Баджо; тенисистът Иван Лендал; целият национален отбор по футбол за европейско първенство по времето на Марко ван Бастен и Рут Гулит; Карл Люис (световен шампион на 100 м спринт); легендарният рекордьор (вдига с една ръка 3 тона) Шри Чинмой, учител на Карл Люис.......
    В изкуството: Грета Гарбо; Глория Соусън; Оливия де Хавиланд; Ева Барток; Дженифър Джоунс; Анри Салвадор; Хари Белафонте; Сила Габел; Чарли Чаплин; Морис Шевалие; София Лорен; Джина Лолобриджида; Орнела Мути; Жан-Луи Баро; Ракел Уелч; Памела Андерсън; Синди Крауфорд, Гуинет Полтроу, Никълъс Кейч, Стивън Сегал; ............ Джордж Оруел; диригентът Херберт фон Караян; цигуларят Йехуди Менухин; певицата Мария Калас, "Бийтълс", Миг Джагър
, Глен Хюс, Стинг, цигуларят Васко Василев; вече почти всички хора на изкуството се ориентират към Йога;.........
    В политиката: Пандид Неру; Махатма Ганди; Ага Хан; генерал Айзенхауер; маршал Монгомери; Бен Гурион; кралицата на Тайланд Сикрит; английската кралица Елизабет; Маргарет Тачър; ........
    В космоса: първите съветски космонавти Гагарин, Титов.......

Не можеш да бъдеш учител, без да си ученик.
(Йогийско правило)

Защо Йога не се прилага цялостно и масово в спорта

    1. Обикновено треньори стават спортисти, приключили своето развитие не само като спортисти, но и като личности въобще. Такива хора са мързеливи и нито могат, нито искат да променят вековно утвърдени правила за тренировки, защото всяка нестандартна промяна води до неприятности - малцина са ония, които искат да бъдат "черна овца в стадо"... Т.е. когато един спортист деградира, той става треньор (ръководител). А при Йога е обратно, когато един йог деградира, той не става за треньор. Защото:

    2. Не е възможно Йога да бъде разбрана и осъзната, без да бъде практикувана лично от този, който трябва да я приложи и/или обясни. Не можеш да учиш учениците на нещо, което не разбираш и/или не умееш. Т.е. ОМ и С игнорират най-важната предпоставка - личния пример.

    3. Йога е универсална наука, т.е. тя изисква всестранно развитие; пълно (тотално) преосмисляне и промяна на целия начин на живот, а не само отделни негови области. Т.е. Йога изисква пълна всеотдайност и творческо мислене с цел безкрайно развитие към съвършенство, за което хора, приключили своето развитие, нямат воля (енергия).

    4. Сега целта на спорта като институция не е усъвършенстване на личността, за да помага на другите да се развиват, а само трупане на пари и слава, затова влиза в конфликт с целта на Йога - САМОусъвършенстването. Малцина са ония треньори, които желаят конфликт между себе си и стадото и затова те предпочитат стандартния (безконфликтния) път.

    5. Йога е прилагана с успех и от много спортисти, но повечето крият това от стадото. Защото целта на тия спортисти не е да помагат на стадото, а да придобият материално превъзходство над него. Те използват Йога като секретно стратегическо оръжие за надмощие. А това е в конфликт с целта на Йога - духовно развитие и работа в полза на другите.

    6. Затова повечето спортисти прилагат само някои отделни (частични) техники и упражнения, което не може да ги доведе до цялостна промяна на личността по Природните закони (най-висшата цел на Йога). Тъй като имат само частично и временно единство с природните закони, и успехите им са само частични и временни. Не след дълго изоставят Йога както "лисицата с киселото грозде".

    7. Повечето спортисти взимат такива йога учители, които не са практикували техния спорт, т.е. те прилагат Йога избщо, а не специфично за техния спорт. Това изисква специфично, творческо, а не механично, неосъзнато приложение.

    8. Успехите в Йога идват бавно след дълъг път на постоянство, защото изисква цялостно осъзнаване и промяна на личността по Природните закони като светоглед и начин на живот - една дълга борба със себе си, а спортът иска бързи, спешни резултати без много мислене, защото ОМ и С приемат, че пределът на човешките способности е към 30 годишна възраст и затова трябва да бързаме и да слушаме треньорите сляпо. Т.е. ОМ и С са в противоречие с природните закони и затова пречат умишлено или не на Йога.

    9. В Западния свят Йога няма традиция в най-ранна детска възраст, което гарантира живот без болести и несполуки. Там обикновено Йога започват хора с болести на границата между живота и смъртта (като мен), а на хора с такива проблеми (сегашни или минали) никой не вярва...

    10. Западните хора поради своето материално благополучие и високомерие не искат да разберат, как един такъв "изостанал" народ като индийския може да притежава тайните на най-великата наука във Вселената. Западните хора мислят, че щом индийците са изостанали и не заслужават внимание, така също и Йога е нещо изостанало и не заслужава внимание.

    11. Йога не е продукт на земната Цивилизация, т.е. Човечеството не е стигнало до Йога по собствен път, а чрез механично (неосъзнато) предаване на знания от извънземния (Бог) Шива и от учител на ученик, т.е. хората все още нямат дефиниция за Йога, не я разбират, не я осъзнават като универсална наука, въпреки колосалните постижения на някои йоги. Това сме направили за първи път ние.

Главна страница / Йога - НАЙ-ВЕЛИКАТА НАУКА

Авторско право BG-Market.com & Уеб дизайн & Авторът